fbpx

UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ nepriklausomo valdybos nario atranka

  • Ignalina
  • Applications have closed

Interneto svetainė Personalo guru

Vykdome atranką į UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, srityje, vietą

1. Nepriklausomo valdybos nario atlygis skiriamas Ignalinos rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių nepriklausomų valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VT-54, nustatyta tvarka. Nuoroda į dokumentą – https://teisineinformacija.lt/ignalina/document/28289

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB Ignalinos šilumos tinklai, Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina, Sekretorės kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.48 val., penktadieniais nuo 7.00 iki 14.12 val., be pietų pertraukos;

2.2. elektroniniu paštu info@igst.lt, nurodant laiško dalyką „Nepriklausomo valdybos nario atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB Ignalinos šilumos tinklai, Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina.

2.4. Atrankos agentūrai MB „Personalo guru“, elektroniniu paštu laura.saltiene@personaloguru.lt nurodant laiško dalyką „Nepriklausomo valdybos nario atranka“

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomo nario vietą: 4 (ketverių) metų kadencija.

5. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

5.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

6. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

6.2. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

6.3. turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

6.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

6.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.6. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

6.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

7. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. nebūti kolegialaus organo nepriklausomu nariu, kuris yra susijęs tarpusavyje dėl to, kad jis darbo santykiais yra susijęs su ta pačia darboviete arba eina kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas tame pačiame juridiniame asmenyje;

7.2. nebūti kolegialaus organo nariu, kurio veikla yra susijusi su įmone, į kurios kolegialų organą pretenduojama, taip, kad einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

7.3. nebūti kolegialaus organo nariu, kurio veikla ir atliekamos funkcijos yra susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia įmonė, politikos formavimu;

7.4. nebūti kolegialaus organo nariu, įstatymų nustatyta tvarka išrinktu ar paskirtu valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

7.5. nebūti kolegialaus organo nariu, kuris į kolegialų organą buvo deleguotas kaip valstybės tarnautojas, šiam asmeniui netekus valstybės tarnautojo statuso arba pasibaigus jo tarnybos santykiams su atranką inicijuojančiu subjektu;

7.6. turėti kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje patirtis;

7.7. prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.8. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.9. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.10. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.11. turėti puikius bendradarbiavimo, lyderystės ir komandinio darbo gebėjimus.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese.

9. Kandidatų dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus UAB Ignalinos šilumos tinklams 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2021 m. liepos 7 d.

10. UAB Ignalinos šilumos tinklų ir atrankos agentūros kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Sekretorė Stasė Baronienė tel. (8 386) 52 701, el. p. info@igst.lt;
Juristė – pirkimų specialistė Danutė Šaltytė-Nekrašienė, tel. ( 8 386) 52 054, el. p. juriste@igst.lt;“
Atrankos agentūra MB „Personalo guru“. Agentūros kontaktinis asmuo – direktorė Laura Šaltienė, tel. 8 604 18 821, el. p. laura.saltiene@personaloguru.lt.