fbpx

UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ nepriklausomo valdybos nario atranka

Interneto svetainė UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“

Vykdome UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ nepriklausomo valdybos nario atranką:

 • turinčio kompetencijos finansų valdymo, finansų analizės ar audito srityje

Tikimės, kad jus atitinkate šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus

Bendrieji reikalavimai:

 • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • esate nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • jums neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • nesate per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Specialieji reikalavimai, kandidatui į finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito)
srities kompetenciją:

 • turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių
  paslaugų, audito srityje patirtį;
 • turėti sėkmingą patirtį įmonės (-ių) veiklos ir finansų rizikos valdyme;
 • turėti puikius bendradarbiavimo, lyderystės ir komandinio darbo gebėjimus.

Nepriklausomumo reikalavimai:

 • nesate tos Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduojate, atranką inicijuojančio subjekto (Savivaldybės) ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus neėjote tokių pareigų;
 • nesate tos Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduojate, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus neėjote tokių pareigų ir negavote atlygio iš tos Bendrovės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • nesate Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduojate, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • neturite reikšmingų verslo ryšių su ta Bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduojate, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Bendrovės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius dvejus metus nebuvote audito įmonės, kuri atlieka ar atliktos Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduojate, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • nesate tos Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduojate, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios Bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
 • nesate daugiau nei trijų (įskaitant Bendrovę, į kurios kolegialų organą pretenduojate) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Informaciją apie nepriklausomų valdybų narių atlygio skyrimo tvarką rasite čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d805e3d0984911e9aab6d8dd69c6da66?jfwid=-m92g8ef8i

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į Bendrovės valdybos narius – 4 metų kadencijos
laikotarpiui.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 • kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 • kandidato gyvenimo aprašymas (CV);
 • kandidato motyvacinis laiškas (laisva forma);
 • kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Kandidatavimo dokumentų pateikiami elektroniniu paštu: info@personaloguru.lt

Tel. +370 645 04706

Dokumentai teikiami iki 2020 m. spalio 17   d.


Jeigu turite CV prisekite

Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku